به چه دلیل اساسنامه انجمن اهل قلم بهمئی ازاستان ارسال نمی شود؟

حدود7ماه است که اساسنامه انجمن اهل قلم شهرستان بهمئی برای امصا وتایید به اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان فرستاده شدولی متاسفانه به دلایل نامعلومی هنوز به بهمئی ارسال نشده است.واین مساله برای ثبت این انجمن مشکلاتی رابه وجوداورده است.لذاازمسئولان اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی می خواهیم سریع برای رفع این مشکل اقدام کنند.

/ 0 نظر / 23 بازدید