جلسه رئیس ارشادبهمئی بامسئولان انجمن های فرهنگی وهنری

آقای نمازی رئیس جدیدارشادبهمئی روزدوشنبه با مسئولان انجمن های فرهنگی وهنری شهرستان بهمئی جلسه اختصاصی داشتند. دراین جلسه که حدودسه ساعت به طول انجامید،ایشان درخواست ها وانتظارات خودراازانجمن ها بیان کردوخواستار فعالیت بیشترانجمن هاشد. دراین جلسه مسئول کانون نویسندگان بهمئی ،ضمن تبریک بازگشت مجددآقای نمازی به بهمئی وقدردانی ازمدیریت قبلی ،درخواست های خودواعضای انجمن راچنین عنوان کرد:

1-حمایت ازکتاب های آماده انتشار

2-ایجاد ویاارتباط بایک نشریه علمی -تحقیقاتی برای چاپ مقالات نویسندگان

3-ایجادنمایشگاه کتاب درهفته کتاب دربهمئی واهداء بن کتاب به اعضاء

4-پیگیری بودجه تصویب شده برای انجمن دراداره کل

5-ایجادکتاب خانه تخصصی برای کانون وجایگاه مشخص

6-ایجادزمینه برای ارتباط باکانون نویسندگان دیگرمناطق

آقای نمازی عنوان کردکه پیگیرمطالبات انجمن هاخواهدبود.

/ 0 نظر / 23 بازدید