روزخبرنگارمبارک

17مردادروزخبرنگاربرتمامی خبرنگارانی که باعشق وعلاقه به حرفه سخت وجذاب خبرگزاری وخبررسانی مشغول هستند،مبارک باد.

خبرنگاران بیشترین نقش رادرگسترش ارتباطات دردنیای امروز ایفامی کنند.آنها درانقلاب های شکل گرفته درتاریخ معاصرنقش فراوانی راایفاکردندوایفامی کنند. انجمن اهل قلم بهمئی ضمن تبریک وتکریم روزخبرنگارازآنهامی خواهیم روحیه نقادانه خودراهمیشه حفظ کنندتاخبرنگاران موفقی باشند.

/ 1 نظر / 21 بازدید