تعیین رابط انجمن اهل قلم بهمئی وانجمن شاهنامه دهدشت

بنابه درخواست انجمن اهل قلم دهدشت ،آقای شمس الله پارسی پورازاعضای انجمن اهل قلم بهمئی به عنوان رابط انجمن اهل قلم بهمئی وانجمن شاهنامه دهدشت انتخاب شد.پارسی پوردارای فوق لیسانس ادبیات ،استاددانشگاه ونوشته هاومقالات علمی خوبی می باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید